Burzitis ramena, lakta, stopala, kolena, kuka – simptomi, uzrok i lečenje

Burzitis ili na latinskom “Bursitis”, definiše se kao zapaljenski proces koji zahvata zglobnu burzu. U sastavu svakog zgloba, tačnije na površinskom delu svakog zgloba, nalazi se jedna do nekoliko burzi čija je uloga da smanje ili da u potpunosti neutrališu trenje koje se prilikom pokretanja zgloba javlja između zglobnog tkiva i tetiva, između tetiva i drugih tetiva koje su smeštene u neposrednoj blizini zgloba, kao i između zgloba i kože.

Dimenzije burze zavise od dimenzija zgloba na kojem se burza nalazi. Svaka burza, oblikovana je kao “spljoštana vrećica” koja je ispunjena sinovijalnom tečnošću, pa se baš iz tog razloga burze često nazivaju i “sluzne vrećice”.

Burzitis, odnosno zapaljenje burze, može nastati na bilo kom zglobu u ljudskom organizmu, ali se najčešće javlja na krupnim zglobovima kao što su rame, lakat, zglob stopala, koleno ili kuk. Iako su navedeni zglobovi parni, burzitis se gotovo uvek javlja na samo jednom zglobu (na levom ili na desnom ramenu, na levom ili na desnom laktu itd).

Postoji više različitih faktora rizika koji se definišu kao potencijalni uzroci nastanka i razvoja burzitisa. Svaki oblik burzitisa, manifestuje se kroz prisustvo određenih simptoma, a vrsta i intenzitet simptoma, zavise od toga na kojem tačno zglobu je burzitis prisutan.

U zavisnosti od pomenute činjenice, zavisi i kako i koliko dugo je potrebno lečiti burzitis.

U nastavku teksta, predstavićemo i objasnićemo vam simptome, uzroke i metode lečenja svih pojedinačnih oblika burzitisa.

Burzitis ramena – simptomi

Burzitis ramena, manifestuje se kroz prisustvo sledećih simptoma:

– Javlja se blag do izražen bol u predelu ramena: Bol je prisutan u toku mirovanja, ali se intenzivno pojačava pri svakom aktivnom ili pasivnom pomeranju ili pokušaju pomeranja ramena. Pri pomeranju ramena, bol može postati toliko prodoran i oštar da skraćuje ili u potpunosti onemogućava pokret ramena, pa samim tim i pokret ruke. Neretko, u prisustvu burzitisa, dešava se da se paralelno razvija i kalcifikacija na površini rotatornog omotača ramena. U takvim situacijama, intenzitet bola u ramenu se čak i duplira,

– Bol je neretko praćen pulsiranjem i osećajem upale u regiji ramena,

loading...

– Razvijena je osetljivost ramena na dodir (javlja se bol pri dodiru ramena),

– Javlja se peckanje tkiva u regiji ramena,

– Javlja se otok ramena koji je često praćen površinskim crvenilom (otok se javlja usled porasta količine sinovijalne tečnosti u unutrašnjosti burze i usled iritacije okolnog tkiva),

– Rame može postati delimično ili u potpunosti ukočeno i pacijent može izgubiti sposobnost njegovog pokretanja (ovaj simptom, u medicini se često naziva “zamrznuto rame”),

– Pojedini, komplikovani oblici burzitisa, u okviru kojih je došlo do razvoja bakterijske infekcije u sadržaju sinovijalne tečnosti, pa samim tim i u unutrašnjosti burze, mogu biti praćeni i prisustvom povišene telesne temperature. Takvi oblici burzitisa, na svu sreću su znatno ređi i nazivaju se septični ili infektivni oblici burzitisa.

Burzitis ramena – uzroci

Uzroci nastanka i razvoja burzitisa ramena, vezani su za različite oblike povređivanja regije ramena. Do takvih povreda, može doći usled pada, usled jakog udarca u rame, ali i usled čestog i intenzivnog opterećenja ramena (konkretno, misli se na opterećenje koje nastaje pri nošenju velikog tereta koji je oslonjen na rame, ili na opterećenje koje nastaje prilikom angažovanja ramena u toku izvođenja određenih vežbi).

Burzitis ramena, može nastati i može se razviti i usled prisustva naglog pritiska na rame, kao i usled vršenja naglih pokreta ramena (takav uzrok burzitisa, posebno je izražen kod sportista kao što su teniseri, odbojkaši, golmani i drugi sportisti koji u okviru bavljenja sportom često angažuju rame).

Takođe, burzitis ramena može nastati i može se razviti i spontano usled starenja zgloba, a bez prisustva posebno izraženih faktora delovanja. Tako nešto, dešava se iz razloga što se zglobovi, pa samim tim i burze vremenom “troše” usled delovanja prirodnog trenja koje se stvara između zglobnog tkiva i tetiva, kao i između tetiva i drugih tetiva koje okružuju regiju zgloba i između površine zgloba i kože.

Burzitis ramena – lečenje

Trenutak u kojem je potrebno započeti lečenje burzitisa ramena, odnosi se na trenutak u kojem pacijent primećuje manifestaciju simptoma koji su karakteristični za burzitis ramena. Ukoliko je reč o aseptičnom ili neinfektivnom burzitisu ramena (to je burzitis u okviru kojeg nije došlo do razvoja bakterijske infekcije), burzitis se može lečiti upotrebom hladnih obloga koje se nanose direktno na rame, kao i upotrebom odgovarajućih medikamenata.

Medikamenti kojima se leči aseptični burzitis ramena, podrazumevaju medikamente iz grupe analgetika koji se koriste u cilju otklanjanja bolova, kao i medikamente iz grupe anti-inflamatornih medikamenata koji se koristi u cilju saniranja upale.

U toku lečenja burzitisa ramena, pacijent mora da odmara rame i da ga ne izlaže nikakvim naporima ili naglim pokretima. Preporučuje se čak i izbegavanje manjih pokreta ramena.

Ukoliko lekar proceni da je potrebno, u okviru lečenja aseptičnog burzitisa ramena, direktno u burzu se može ubrizgati inekcija kortikosteroida, koja ima za cilj da eliminiše prisustvo upale ili da bar značajno smanji simptome upale (takva inekcija se nikada ne sme davati više od dva do tri puta).

Ukoliko opisana vrsta terapije ne dovede do izlečenja burzitisa ramena i ukoliko se simptomi ne povuku, može se pristupiti punkciji sinovijalne tečnosti iz burze ramena (punkcija podrazumeva izvlačenje sinovijalne tečnosti direktno iz burze uz pomoć šprica).

Ono što je važno naglasiti, jeste da nelečen ili nepravilno lečen aseptični burzitis ramena može prerasti u septični, odnosno infektivni burzitis ramena.

Do nastanka i do razvoja septičnog burzitisa dolazi onda kada se u sadržaju sinovijalne tečnosti razviju bakterije.

Kada se septični burzitis razvije, pacijent najčešće dobija povišenu telesnu temperaturu i počinje da oseća izraženo pulsiranje i toplotu u regiji ramena.

Dijagnostikovanje takvog oblika burzitisa, obavlja se tako što se uzorak punktirane sinovijalne tečnosti prosledi na laboratorijsku analizu u okviru koje se utvrdi eventualno prisustvo bakterija, kao i vrsta i koncentracija bakterija. Jako je važno naglasiti da se u prisustvu septičnog burzitisa ramena, u sastavu sinovijalne tečnosti jako često mogu naći gnoj ili tragovi krvi).

Septični burzitis ramena, leči se na isti način kao i aseptični burzitis ramena, ali uz uvođenje primene antibiotika. Mogu se koristiti antibiotici u formi kapsula, ali i antibiotici u formi inekcija koje se ubrizgavaju direktno u burzu.

Burzitis lakta – simptomi

Burzitis lakta, stručno se naziva burzitis olekranona. U prisustvu ovog oblika burzitisa, mogu se primetiti sledeći simptomi:

– Površina lakta postaje osetljiva na dodir (osetljivost se posebno razvija prilikom oslanjanja lakta na čvrstu i tvrdu površinu),

– Javlja se otok na površini lakta, koji je neretko praćen površinskim crvenilom (otok nastaje usled nakupljanja sinovijalne tečnosti u unutrašnjosti burze lakta),

– Pokretljivost lakta postaje ograničena i otežana srazmerno sa razvojem otoka na laktu (što je otok veći, to je manja pokretljivot lakta).

Burzitis lakta – uzroci

Uzroci burzitisa lakta, uglavnom su vezani za prisustvo stalnih i intenzivnih iritacija lakta, koje nastaju i koje se razvijaju pri stalnom oslanjanju vrha lakta na tvrdu površinu (recimo na površinu stola).

Takođe, uzrok burzitisa lakta može biti i jak udarac u vrh lakta, kakav je udarac prilikom pada na lakat recimo.

Čak i dublje posekotine vrha lakta, smatraju se jednim od mogućih uzroka burzitisa lakta.

Burzitis lakta – lečenje

Baš kao i burzitis ramena i burzitis lakta se može definisati kao aseptični i kao septični. Ponovićemo, aseptični burzitis je onaj burzitis u okviru čijeg prisustva nije došlo do razvoja bakterija u unutrašnjosti burze, dok septični burzitis predstavlja onaj burzitis u okviru kojeg je došlo do razvoja bakterija u unutrašnjosti burze.

Lečenje aseptičnog burzitisa lakta, obavlja se najčešće terapijom u koju su uključeni analgetici i anti-inflamatorni medikamenti. Uz pomoć takve terapije, otklanja se bol i smanjuje se upala burze.

U okviru lečenja, važno je i maksimalno čuvati lakat od udaraca i ne izlagati ga pokretima niti oslanjanju na tvrdu podlogu.

Od pomoći, takođe je i upotreba hladnih obloga koje se stavljaju direktno na vrh lakta.

Ukoliko dođe do razvoja septičnog burzitisa lakta, terapija ostaje ista, ali se dodaje i upotreba antibiotika.

Ono što se takođe koristi u cilju lečenja burzitisa lakta (najčešće nakon, a ređe uporedo sa terapijom medikamentima), jeste kineziterapija. U okviru sprovođenja kineziterapije, teži se uspostavljanju normalne pokretljivosti lakta.

Burzitis stopala – simptomi

Angularni burzitis, predstavlja jedan od najčešćih oblika burzitisa koji se javljaju u regiji stopala. Ovaj oblik burzitisa nastaje na burzi spoljašnjeg dela bazalnog zgloba palca (to je zglob koji se nalazi u samom korenu palca). Osim u pomenutoj regiji stopala, burzitis stopala može nastati i u regiji čukljeva koji se nalaze u korenu stopala (sa bočnih strana stopala neposredno iznad pete).

Simptomi burzitisa stopala, vezani su za pojavu sledećih stanja:

– Javlja se bol u zglobu stopala (bol je prisutan u stanju mirovanja, ali se pojačava pri pokretanju stopala, a posebno pri oslanjanju na stopalo i može biti toliko intenzivan da pacijent gubi sposobnost normalnog kretanja odnosno oslanjanja na stopalo),

– Javlja se otok zgloba koji je zahvaćen burzitisom,

– Otok može biti praćen crvenilom,

– Nošenje tesne obuće, uzrokuje širenje otoka i pojačavanje intenziteta bola.

Burzitis stopala – uzroci

Burzitis stopala, može se razviti usled delovanja faktora kao što su nošenje tesne obuće koja vrši intenzivan pritisak na određeni zglob stopala.

Skok koji doprineo stvaranju naglog i intenzivnog pristiska na zglob stopala ili jak udarac u zglob stopala, takođe mogu inicirati nastanak i razvoj burzitisa stopala.

Burzitis stopala – lečenje

U cilju lečenja burzitisa stopala, prvo što je potrebno uraditi, jeste odmoriti stopalo. Konkretno, treba prestati sa nošenjem tesne obuće koja vrši pritisak na zglob stopala. treba izbegavati kretanje i bilo kakvo pokretanje stopala (čak i u stanju mirovanja).

Što se tiče terapije medikamentima, treba koristiti medikamente koji poseduju anti-inflamatorna i antireumatska farmakološka svojstva.

Takođe, u postupak lečenja burzitisa stopala, ukoliko lekar proceni da je to potrebno treba uključiti i elektroterapiju ili fizikalnu terapiju. Pomenuti oblici terapije, imaju za cilj da povrate pokretljivost stopala.

Hladne obloge koje se nanose direktno na regiju koja je zahvaćena burzitisom, takođe doprinose efikasnosti lečenja.

Po prestanku ispoljavanja simptoma burzitisa stopala, stopalo polako i postepeno treba vraćati u normalnu aktivnost i u normalnu funkciju. To znači da se neposredno nakon izlečenja burzitisa stopala, stopalo ne treba odmah i naglo na bilo koji način optrerećivati.

Za razliku od drugih vrsta burzitisa, burzitis stopala veoma retko prerasta iz aseptičnog u septični oblik burzitisa.

Ukoliko se ipak desi da se razvije septični burzitis, u terapiju treba ubaciti upotrebu antibiotika.

Burzitis kolena – simptomi

Burzitis kolena, stručno se naziva prepatelarni burzitis. Simptomi ovog oblika burzitisa su sledeći:

– Javlja se najpre blago, a potom intenzivno izražen bol u kolenu koji je prisutan i u fazi mirovanja kolena, ali se polačava pri kretanju i pri oslanjanju na koleno,

– Prilikom pokušaja da se savije koleno, javlja se osećaj zatezanja i pulsiranja u kolenu,

– Koleno postaje otečeno i otok se pojačava pri pokretanju kolena,

– U slučaju da se aseptični burzitis kolena pretvori u septični burzitis kolena, javlja se i povišena telesna temperatura.

Burzitis kolena – uzroci

Burzitis kolena je ralativno čest oblik burzitisa iz razloga što se zglob kolena definiše kao jedan od zglobova u ljudskom telu koji su najčešće izloženi opterećenju.

Naime, svaki oblik forsiranog i preforsiranog opterećenja kolena, može dovesti do nastanka i razvoja burzitisa kolena.

Pad na koleno, učestalo čučanje ili jak udarac direktno u koleno, takođe predstavljaju uzroke pojave burzitisa kolena.

Baš iz razloga što učestalo čučanje može dovesti do nastanka i do razvoja burzitisa kolena, paketari, keramičari i svi drugi majstori koji obavljaju svoj posao čučeći, najčešče su izloženi pojavi burzitisa kolena.

Fudbaleri i sportisti koji se bave borilačkim sportovima i koji često padaju na kolena, takođe često boluju od burzitisa kolena.

Burzitis kolena – lečenje

Kao i kod svih drugih oblika burzitisa i kod burzitisa kolena, presudni značaj u procesu lečenja ima mirovanje. Naime, koleno treba čuvati od oslanjanja i od bilo kakvih pokreta, posebno naglih pokreta.

Takođe, na koleno treba stavljati hladne obloge i treba primenjivati terapiju medikamentima koji spadaju u grupu nesteroidnih anti-reumatika i u grupu anti-inflamatornih medikamenata.

Ukoliko je potrebno, može se vršiti i punkcija, odnosno izvlačenje sinovijalne tečnosti iz burze kolena.

Ako burzitis kolena iz aseptičnog oblika burzitisa preraste u septični burzitis, potrebno je u proces lečenja uvrstiti i upotrebu odgovarajućih antibiotika čiju vrstu i dozu određuje lekar u skladu sa vrstom i koncentracijom bakterija koje su otkrivene u unutrašnjosti burze.

Otkrivanje vrste i koncentracije bakterija, vrši se u okviru laboratorijske analize uzorka punktirane sinovijalne tečnosti.

Upotreba steznika za koleno, takođe doprinosi efikasnosti lečenja burzitisa kolena.

Ukoliko je to potrebno, lečenje se može sprovoditi i uvođenjem fizikalne terapije, uvođenjem eletroterapije ili uvođenjem terapije magnetima ili laserima.

Burzitis kuka – simptomi

Burzitis kuka, stručno se naziva trohanterični burzitis i simptomi kroz koje se ovaj oblik burzitisa manifestuje, vezani su za prisustvo sledećih pojava, odnosno promena u organizmu:

– Javlja se bol u regiji kuka koji se neretko širi kroz butinu prema kolenu (bol je prisutan i u stanju mirovanja, ali se posebno pojačava pri specifičnim pokretima koji nastaju recimo prilikom izlaženja iz automobila ili prilikom penjanja uz stepenice).

– Javlja se osetljivost kuka na dodir, pa je pacijentima koji imaju prisutan burzitis kuka teško i bolno da spavaju, odnosno da leže okrenuti na stranu na kojoj se nalazi kuk koji je zahvaćen burzitisom.

– Javlja se otok kuka, koji može biti praćen površinskim crvenilom.

Burzitis kuka – uzroci

Burzitis kuka, uglavnom nastaje kao posledica pada na kuk ili kao posledica jakog udarca direktno u kuk.

Dugotrajno trčanje, ali i dugotrajno sedenje ili stajanje u okviru kojih se vrši opterećenje kukova, takođe mogu inicirati nastanak i razvoj burzitisa kuka.

Burzitis kuka – lečenje

Lečenje burzitisa kuka, obavlja se primenom hladnih obloga koje se stavljaju direktno na kuk u cilju eliminisanja ili bar smanjenja intenziteta upale.

Što se tiče terapije medikamentima, primenjuju se medikamenti iz grupe nesteroidnih anti-reumatika, kao i iz grupe anti-inflamatornih medikamenata.

Inekcije steroidima ili kortikosteroidima, takođe se mogu primenjivati u cilju lečenja burzitisa kuka.

Ukoliko je potrebno, može se vršiti i punkcija sinovijalne tečnosti iz unutrašnjosti burze.

U slučaju da se iz aseptičnog oblika burzitisa, burzitis kuka razvije u septični oblik oboljenja, u proces lečenja, potrebno je uključiti i primenu odgovarajućih antibiotika, čiju vrstu i dozu određuje isključivo lekar.

Odamaranje je kao i kod svih drugih oblika burzitisa jako bitno u procesu lečenja burzitisa kuka.

U proces lečenja, takođe se mogu uključiti fizikalna terapija, elektroterapija, kao i terapija magnetima ili terapija laserima (pomenuti oblici terapije, uvode se u cilju uspostavljanja normalne pokretljivosti kuka).

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: