Indeks telesne mase BMI – Koja je idealna težina za muškarce i žene prema visini?

O pojmu idealne telesne težine, pitanjima i dilemama o tome kako je postići i održati, rečeno je već dosta toga. Ipak, ova tema je neiscrpna i podložna čestom, upornom preispitivanju.

Najveće zabune koje se tiču idealne kilaže uglavnom su ukorenjene u nedovoljnom poznavanju anatomije i mehanizama funkcionisanja ljudskog tela; čovekov organizam je složena mašinerija, u kojoj svaki točkić i prekidač igraju svoju prirodno određenu ulogu, a sve to u cilju postizanja najidealnijeg mogućeg telesnog i umnog stanja.

Svaka komponenta ljudskog bića povezana je u neraskidivu celinu; duh, um i telo su sastavni elementi svakog čoveka i ne funkcionišu samostalno. Možda se pitate kakve veze imaju stanje duha ili uma sa telesnom težinom, no, ako se malo dublje pozabavite opštim karakteristikama čoveka, vrlo lako ćete uvideti da je i vaš organizam uslovljen uzročno posledičnim vezama svakog aspekta vašeg bića.

Određivanje idealne telesne težine

Kada je reč o određivanju idealne telesne težine, postoji više načina da se izračuna brojka koja će određenoj osobi najviše odgovarati. Jedan od čestih načina računanja kao vodeći faktor podrazumeva visinu. Većina ljudi je upoznata sa formulom -110, koja do idealne brojke dolazi tako što se pomenuta cifra oduzima od ukupne visine individue; preostali broj je, navodno, idealna telesna težina.

Ipak, nije sve tako jednostavno i ovako uprošćena formula se ne može tek tako primeniti na svaku osobu, kao ni na individue različitih polova. Pre svega, muškarci i žene se dosta razlikuju kada je reč o građi i uopšte kompleksu čitavog organizma.

U suštini, ne postoji nijedan uniformni sistem meranje ili kalkulacija koji može sasvim precizno da odredi idealan iznos kilograma na osnovu samo jednog faktora, kao što je visina.

Ipak, element visine svakako igra važnu ulogu; proporcionalan odnos svih komponenti tela sigurno doprinosi ne samo estetskom dojmu takvog tela, već obezbeđuje i najbolji i najzdraviji način da samo telo funkcioniše i neometano obavlja sve prirodno ustanovljene procese.

Drugo, naše telo je jedinstveni perpetuum mobile, koji neprekidno radi na opstanku čitavog našeg bića. U zdravom telu, zdrav je i duh, odavno je rečeno i potpuno istinito. Idealna telesna težina je zbog toga veoma važan preduslov zdravog, spokojnog i kvalitetnog života u svakom smislu. Kako da je odredimo?

IDEALNA TELESNA TEŽINA ZA ŽENE I MUŠKARCE

Svaka žena i svaki muškarac koji vode računa o svom izgledu i svom zdravlju zna da je održavanje idealne telesne težine od ključnog značaja. U svetu pojavnosti i različitih, često surovih modnih trendova, žensko telo trpi veliki pritisak; do veoma skoro se najviše vrednovalo manekenski mršavo žensko telo, a danas se teži više atletskom tipu, dok je u prošlosti bilo cenjeno meko, ženstveno zaobljeno telo i tako dalje.

loading...

Muškarci možda tek unekoliko manje podležu tako drastičnim promenama, ali ih ne zaobilazi nijedan aspekt modernog načina života koji itekako ima uticaja na telesnu težinu. Dijapazon modnih ‘prohteva’ je izuzetno raznovrstan.

Međutim, kada nad šarenolikim svetom reklame i sjaja prevlada zdrav razum, lako dolazimo do zaključka da se pojam idealne telesne težine zapravo veoma često kosi sa nezvaničnim normama onoga što je trenutno u trendu.

Šta je zapravo idealna težina?

Pre nego što navedemo primere idealnih težina prema visini za žene i muškarce, od krucijalnog je značaja razjasniti sam pojam idealne težine.

Problem nastaje u zloupotrebljavanju ovog pojma, odnosno brzoplete zamene pojmova idealnog i zdravog. Većina ljudi je uverena u to da je idealna težina ona vrednost koja čini da naše telo ostavlja estetski dojam kojim smo zadovoljni. Iako u većini slučajeva to zaista jeste jedno od merila idealne težine, nikako ne sme i ne može biti njena osnova. U suštini, ‘idealna’ težina u stvari znači ‘zdrava’ težina.

 • Idealna telesna težina = Zdrava telesna težina

Dakle, idealna težina predstavlja onaj raspon vrednosti telesne težine koji omogućava najoptimalnije uslove za funkcionisanje ljudskog organizma. Telesna težina igra značajnu zdravstvenu ulogu, ne samo pojavnu. Dešava se da i neka manja odstupanja od onoga šta je za nekog pojedinca zdravo može uticati na njegovo zdravstveno stanje. To se najčešće ispoljava kod osoba ženskog pola (dolazi, recimo, do nepravilnosti menstrualnog ciklusa, čak i ako žena nije premršava ili gojazna). Suština je u osluškivanju sopstvenog organizma i održavanjem one telesne težine koja mu očito najviše prija.

U tome nam mogu pomoći različite formule i alati. Idealna telesna težina se za svakog pojedinca određuje individualno, ali postoje sredstva koja mogu poslužiti kao dobre smernice. Podaci dobijeni različitim kalkulacijama treba da budu shvaćeni okvirno i posmatrani u celini sa čitavim kompleksom različitih individualnih karakteristika. Isto tako je poželjno kombinovati različite načine za izračunavanje idealne telesne težine, budući da su podaci najčešće usmereni na najčešće tipove građe i druge karakteristike.

U nastavku govorimo o načinima izračunavanja idealne telesne težine, koji podrazumevaju korišćenje visine kao osnovnog parametra.

INDEKS TELESNE MASE (BMI)

Indeks telesne mase, odnosno Body Mass Index, BMI, jeste jedan od najčešće upotrebljavanih alata za izračunavanje idealne težine individue. Indeks telesne mase je vrednost koja se izračunava na osnovu dve glavne komponente, telesne mase pojedinca, odnosno težine, i visine.

Formula za njegovo izračunavanje podrazumeva dijagram odnosa telesne mase i visine i izražava se u jedinici kg/m2. BMI se izražava kao funkcija u grafiku odnosa telesne mase i visine, koje mogu biti upisani različitim jedinicama za merenje.

Šta je indeks telesne mase i čemu služi?

Šta je BMI zapravo i koja je njegova upotrebna funkcija? Indeks telesne mase je formulacija za određivanje idealne telesne težine na osnovu parametara visine i težine. U suštini, moglo bi se reći pre da je BMI smernica za određivanje telesne težine koja najviše odgovara vašem organizmu.

Rezultat dobijen izračunavanjem indeksa telesne mase govori o tome koliko je odnos vaše visine i težine proporcionalan, te na osnovu dobijenog podatka upućuje na to u kom pravcu treba da razmišljate kako biste postigli idealnu težinu. BMI je pokušaj da se kvantifikuje ukupna masa pojedinca (dakle, masa koja uključuje mišiće, masnoće i kosti) i zatim kategoriše na osnovu postojećih tabela. Osnovne kategorije kojima se formulacija BMI rukovodi su sledeće; navedeni raspon vrednosti je uopšten i generalno najčešće upotrebljavan.

 • Pothranjenost – Ispod 18.5 kg/m2
 • Normalna telesna težina – 18.5-25 kg/m2
 • Prekomerna telesna težina – 25-30 kg/m2
 • Gojaznost – Preko 30 kg/m2

Individualni indeks telesne mase možete da odredite na osnovu dostupnih tabela, tako što ćete na grafikonu potražiti tačku u kojoj se susreću vrednosti vaše telesne mase i visine i na taj način proveriti u kojoj kategoriji se nalazite. Isto tako, do vašeg BMI-a možete vrlo lako doći izračunavanjem preko formule.

Ako ne želite sami da računate, na internetu možete pristupiti jednostavnim onlajn kalkulatorima, koji su univerzalni za sve odrasle osobe ili specifikovani za individue različitog pola. Računica indeksa telesne mase se zasniva na sledećoj formuli i važi za izračunavanje BMI vrednosti za osobe svih uzrasta oba pola.

 • Telesna težina u kg/(Visina u metrima)2

Primer: 68 kg/(1.65m)2 = 24.98

Ono što treba imati u vidu kod računanja idealne telesne težine na osnovu BMI formule jeste to da su dobijeni podaci šturog, statističkog karaktera i da ih treba shvatiti više kao smernicu. Na primer, ukoliko je dobijeni indeks telesne mase bliže gornjoj granici koja vodi prekomernoj težini, to znači da bi trebalo da povedete računa o kilaži i to ne samo iz estetskih razloga. Isto važi i ako se nalaziti na donjoj granici ka pothranjenosti. Sa druge strane, ova formula je samo alat; ona ne zna od čega se vaša ukupna telesna masa sastoji. Indeks telesne mase ne može da odredi koliko je procenat masnoća u telu, kolika je težina samih mišića i tako dalje.

Takođe, ne bavi se ni telesnom građom niti bilo kojim drugim individualnim karakteristikama. Kategorije koje BMI nudi su iste za muškarce i žene svih telesnih tipova i godina starosti.

Napomena: Idealna, odnosno zdrava vrednost telesne težine prema BMI formuli nije nužno nešto čime ćete biti zadovoljni u estetskom smislu. Ukoliko se dobijena vrednost nalazi u rasponu preporučenih zdravih vrednosti, to znači da ste na dobrom putu i da je vaše telo u opštim crtama neopterećeno premalom ili prekomernom težinom.

Međutim, možda vaše telo nije dovoljno zategnuto, možda niste u dobroj fizičkoj kondiciji ili vam se jednostavno ne dopada kako izgledate. U tom slučaju, BMI je dobar pokazatelj i smernica za dalji rad na vašoj idealnoj težini, koja može biti malo veća ili malo manja od trenutne.

TELESNI TIPOVI I IDEALNA TEŽINA

Osim indeksa telesne mase, za određivanje idealne telesne težine prema visini često se koristi još jedan metod, a to je određivanje telesnog tipa. Ovde ne mislimo na različite tipove građe u smislu oblika samog tela već na tri osnovne kategorije koje bismo mogli podvesti pod sitnu, srednju ili krupnu telesnu konstituciju. Određivanje ove kategorije može da vam pomogne da bolje razumete raspon težina koje se smatraju zdravim za vašu građu i tako lakše odredite vašu idealnu telesnu težinu. Tip građe se određuje na jednostavan način merenjem zgloba na ruci.

Tip građe možete lako utvrditi jednostavnim merenjem obima zgloba šake, a za to vam nije potreban nikakav alat. Jednostavno obuhvatite jednom šakom zglob druge, tako da srednji prst i palac zatvaraju obruč. U zavisnosti od toga koliko su srednji prst i palac udaljeni, određujete osnovni tip građe.

 • Sitna građa – Prsti se preklapaju;
 • Srednja građa – Prsti zatvaraju obruč;
 • Krupna građa – Prsti se uopšte ne dodiruju;

Ovaj sistem vam može pomoći da lakše odredite vašu idealnu težinu, srazmerno telesnoj građi i vašoj visini, uz pomoć za to predviđenih tabela.

Naravno, treba da imate u vidu i druge faktore, poput oblika vašeg tela, vašeg fizičkog stanja, kondicije, zategnutosti tela, mišićne mase i tako dalje.

Tip građe je takođe korisna smernica, koja uz BMI određuje koji je zdrav raspon telesnih težina za određenu visinu individue, prosečnog odraslog muškarca ili žene.

Kako se koriste tabele težine prema građi i visini?

Idealna težina za prema visini može se izračunati uz pomoć BMI kalkulatora i tipa telesne građe, kao pomoćnih sredstava. Konačna idealna vrednost za svaku osobu će varirati na osnovu kombinacije faktora; ovi faktori uključuju i zdravstveno stanje, životnu dob, tip telesne građe i druge komponente. Formulacija BMI će vam reći u kojoj se kategoriji nalazite i da li ste na pravom putu ka idealnoj težini za vašu visinu, a dalje ćete se upravljati na osnovu drugih faktora.

Na osnovu BMI formule možete utvrditi da li je vaša trenutna telesna težina zdrava i u kom pravcu se kreće. Na osnovu tabele telesnog tipa i visine možete da utvrdite okvirni raspon telesnih težina koji bi vam mogli odgovarati. Navodimo primere za individue oba pola.

 • Žena visine 162 cm, srednje građe – Idealan raspon težine između 51-57 kg;
 • Muškarac visine 188cm, srednje građe – Idealan raspon težine između 74-81kg;

Tabela, dakle, daje okvirne vrednosti, dok će konačna idealna telesna težina biti rezultat više objedinjenih faktora. U svakom slučaju, ukoliko se vaša telesna težina nalazi unutar preporučenog raspona, znači da imate zdravu telesnu težinu, koja omogućava optimalno funkcionisanje čitavog organizma. Manjkavost tabela za određivanje težine prema visini jeste u tome što postoji više načina za standardizovanje navedenih vrednosti, a ukoliko koristite onlajn kalkulatore, naići ćete na različite, bliske podatke.

TABELE IDEALNE TELESNE TEŽINE

Odnos telesne težine i visine, to jest idealan raspon tećine za određenu visinu, bilo da se radi o osobama muškog ili ženskog pola razlikuje se u zavisnosti od toga koja formula je primarno upotrebljena da bi se dobio konačni rezultat.

Postoji više načina za izračunavanje konkretne brojke, a najpoznatije su tabele i formule koje su razvili Divajn, Miler i Robinson. Navodimo uporedne podatke idealnih telesnih težina prema visini, određenih prema ove tri formule i indeksu telesne mase.

Idealna telesna težina prema visini za žene

Visina Divajn Robinson Miler
147cm 40.8kg 45.5kg 50.3kg
152cm 45.4kg 48.9kg 53kg
157cm 50kg 52.3kg 55.7kg
163cm 54.6kg 55.7kg 58.4kg
168cm 59.2kg 59.1kg 61.1kg
173cm 63.8kg 62.5kg 63.8kg
178cm 68.4kg 65.9kg 66.6kg
183cm 72.9kg 69.3kg 69.3kg

Idealna telesna težina prema visini za muškarce

Visina Divajn Robinson Miler
163cm 59.1kg 59.5kg 61.7kg
168cm 63.7kg 63.3kg 64.5kg
173cm 68.3kg 67.1kg 67.3cm
178cm 72.8kg 70.9kg 70.1kg
183cm 77.4kg 74.6kg 73kg
188cm 82kg 78.4kg 75.8kg
193cm 86.6kg 82.2kg 78.6kg
198cm 91.2kg 86kg 81.4kg

Kao što možemo da vidimo, svaka od tri formule daje različite vrednosti idealne telesne težine za žene i za muškarce. Formule su ustanovljene na različitim principima i tek su realativno primenjive. Podaci koje ovde vidite nisu apsolutni imperativ kada je reč o vašoj telesnoj konstituciji, trenutoj kilaži, obliku tela i drugim individualnim karakteristikama, ali mogu da posluže kao okvirna brojka oko koje vaša kilaža može da varira da bi bila zdrava i, reći ćemo, idealna za vaše telo.

Napomena: Odstupanja i varijacije od jednog do nekoliko kilograma tokom godine, pa i u kraćem vremenskom intervalu su sasvim normalna pojava. Ukoliko tokom nekoliko meseci težite više ili manje, ali imate već dobro ustanovljen generalni prosek telesne težine, koji se može svrstati u kategoriju zdravog BMI i pronaći u okviru granica različitih srodnih sistema merenja i na koji se uvek vraćate, nemate razloga za brigu.

SAVRŠENA FORMULA

Iz svega navedenog možemo da zaključimo da idealna, jedinstvena formula ne postoji, a da postoji više korisnih alata i metoda za određivanje najoptimalnije telesne težine. Idealna telesna težina prema visini jeste samo jedna komponenta koja određuje koja kilaža je adekvatna za vaš organizam.

Sistemi merenja su uglavnom pokazatelji prosečnih vrednosti, koje važe za žene i muškarce prosečne fizičke aktivnosti, srednje građe, dobrog zdravstvenog stanja. Tajna formule za održavanje savršene telesne težine jeste u umerenosti i dobrom poznavanju vašeg organizma.

Redovna fizička aktivnost, balansirana ishrana koja prija vašem telu i koja je uslovljena individualnim karakteristikama pojedinca, bilo da je u pitanju muškarac ili žena, regularni sistematski pregledi i uopšte pozitivan, proaktivan odnos prema sopstvenom telu, predstavljaju ključ uspeha. Nažalost, mnogo ljudi nije svesnu koliko zanemarivanjem brige o kilaži šteti svom organizmu, što uključuje oba ekstrema u smislu gojaznosti i ekstremne mršavosti, kao i sve granične vrednosti i tendencije.

Iako se mnogi kunu u genetsko nasleđe i pravdaju brojku na vagi ‘teškim kostima’, ‘sporim metabolizmom’ i drugim sličnim faktorima, u realnosti je mnogo veći broj slučajeva koji su do nezavidne telesne težine stigli isključivo nemarom; izuzetak je manji procenat osoba koje imaju određena zdravstvena stanja usled kojih im je teško da postignu i održe idealnu telesnu težinu.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: