Cista na bubregu kod dece i odraslih – simptomi, uzrok i lečenje

Ciste na bubregu, formiraju se u obliku okruglastih vrećica koje su ispunjene vodenastom tečnošću i u kojima se usled traume tkiva koje se nalazi u regiji bubrega, tačnije usled udarca u donji deo leđa, može stvoriti i izvesna količina krvi. Ciste na bubregu, imaju izuzetno tanak zid, vezane su za koru ili za srž tkiva bubrega i njihove dimenzije mogu biti izražene kroz prečnik od nekoliko milimetara do najviše par centimetara.

U izvesnoj meri, simptomi i uzroci nastanka cisti na bubregu, razlikuju se u odnosu na činjenicu da li su ciste izražene kod dece ili kod odraslih, ali su metode lečenja takvih cisti i kod dece i kod odraslih, gotovo identične.

O tome na koji način i u kojoj meri se razlikuju simptomi i uzroci nastanka cisti na bubregu kod dece i odraslih, ali i o tome na koji način se ciste na bubregu kod dece i odraslih leče, moći ćete da saznate kroz sadržaj u nastavku teksta.

Ciste na bubregu kod dece

Ciste na bubregu kod dece, uglavnom se definišu kao oblik autozomno dominantnog urođenog oboljenja koje nastaje kao posledica prisustva poremećaja koji se razvija u toku prenatalnog (embrionalnog) razvoja i to u obliku formiranja kopiranog (umnoženog) gena. U većini slučajeva, u pitanju je kopirani gen koji se nalazi u hromozomu 16.

S obzirom da se ciste na bubregu kod dece, kao što smo opisali formiraju u periodu embrionalnog razvoja, njihovo prisustvo često, mada ne uvek, moguće je dijagnostikovati i odmah po rođenju, tačnije u prvim minutima života i to na osnovu vizuelnog posmatranja, tačnije uočavanja ispupčenja na bebinom telu koja su formirana kao posledica uvećanja bubrega.

Deca koja se rode sa ovim oblikom zdravstvenog problema, najčešće imaju i poremećaj u funkciji pluća ili poremećaj u funkciji jetre, a do njihove pete ili desete godine života, mogu se razviti i drugi zdravstveni poremećaji, kao što je povišen krvni pritisak u žilama koje čine portalni sistem (to su žile koje sprovode krv iz creva u jetru).

Simptomi cisti na bubregu kod dece

Simptomi cisti na bubregu kod dece, mogu se razlikovati po intenzitetu u zavisnosti od broja u kojem su prisutne i u zavisnosti od dimenzija kroz koje su izražene.

Konkretno, ovo su simptomi cisti na bubregu kod dece:

– Prisustvo vizuelno uočljivih ispupčenja na telu u regiji bubrega, odnosno u slabinskom delu leđa,

loading...

– Prisustvo bola u regiji bubrega, odnosno u slabinskom delu leđa. Pritom, bol se najčešće širi prema preponama,

– Izraženost bubrežne insuficijencije (bubrežne slabosti), koja se odražava na otežano i usporeno formiranje sadržaja mokraće i na proređen ritam pražnjenja bešike,

– Prisustvo pojačane sklonosti ka nastanku i ka razvoju urinarnih infekcija,

– Prisustvo otoka koji se javlja u regiji očnih kapaka i u regiji stopala,

– Prisustvo hematurije (povišenih vrednosti eritrocita u sadržaju mokraće),

– Prisustvo sklonosti ka nastanku i ka razvoju cisti i na drugim organima, kao što su jetra, gušterača, slezina, pluća, epididimus, jajnici, materica ili testisi (najčešće, tačnije kod svakog trećeg deteta kod kojeg je dijagnostikovano prisustvo cisti na bubregu, mogu se dijagnostikovati i ciste na jetri),

– Prisustvo sklonosti ka nastanku i ka razvoju insuficijencije jetre (reč je o slabljenju funkcije jetre, koja može biti toliko izražena da se dete može naći u situaciji u kojoj je čak i životno ugroženo),

– Prisustvo eritrocitoze (to je povišena vrednost eritrocita, kojoj predhodi prisustvo povišenih vrednosti eritropoetina).

Uzroci nastanka cisti na bubregu kod dece

U uvodnom delu teksta, već smo objasnili da se pojava cisti na bubregu kod dece razvija već u periodu prenatalnog, odnosno embrionalnog razvoja.

Samim tim, uzroci nastanka cisti na bubregu kod dece, povezuju se sa prisustvom genetske predispozicije.

Naime, ukoliko je neko od članova porodice sa kim je beba u bliskom krvnom srodstvu imao problem sa prisustvom autozomno dominantnog urođenog oboljenja, kakvo je prisustvo cisti na bubregu, velika je verovatnoća da sklonost ka nastanku i ka razvoju tog oblika zdravstvenog problema može biti nasleđena. Pritom, takva sklonost se ne može genetski naslediti od nekoga kod koga se problem sa prisustvom cisti na bubrezima razvio u kasnijem (odraslom) periodu života.

Nešto ređe, do nastanka i do razvoja cisti na bubregu u periodu prenatalnog (embrionalnog) razvoja, može doći i ukoliko je trudnica konzumirala određene vrste medikamenata ili ukoliko je bila izložena delovanju velikih koncentracija štetnih materija.

Lečenje cisti na bubregu kod dece

Lečenje cisti na bubregu kod dece, treba započeti što je ranije moguće pogotovo ukoliko se u okviru dijagnostikovanja cisti i u okviru njihovog ultrazvučnog praćenja primeti da ispoljavaju progresivnost, tačnije tendenciju ka širenju u unutrašnjosti bubrežnog tkiva.

Takve ciste, potrebno je izložiti punkciji. U okviru punkcije, vrši se punktiranje (izvlačenje) tečnog sadržaja iz unutrašnjosti ciste i to uz pomoć tanke igle koja izvlači sadržaj tečnosti iz unutrašnjosti ciste. Punkcija se obavlja u bolničkim, strogo sterilnim uslovima, uz upotrebu lokalne anestezije i uz konstantan ultrazvučni nadzor.

Kada se punkcija završi, tačnije kada se iz unutrašnjosti ciste izvuče sadržaj tečnosti, ono što je potrebno uraditi, jeste ubrizgati alkohol u unutrašnjost ciste. Takav postupak, sprovodi se u cilju isušivanja zidova ciste i u cilju njenog uništavanja. U protivnom, ukoliko se cista ne uništi dejtvom alkohola, ona se kroz neko vreme može ponovo puniti tečnošću i ponovo formirati.

Nakon obavljanja punkcije ciste ili cisti na bubregu, kroz određeni vremenski period, koji je potrebno da odredi lekar, preporučeno je obaviti ultrazvučnu kontrolu, kako bi se ustanovilo da li su se ciste u potpunosti isušile i nestale ili ne. Ukoliko su se ciste ponovo formirale, postupak punkcije se može ponoviti, ali ukoliko se ciste često iznova i iznova vraćaju, tačnije ukoliko punkcija i ubrizgavanje alkohola u njih nisu dovoljno efikasna metoda lečenja, može se pristupiti obavljanju laparoskopske fenestracije bubrežnih cisti.

Postupak laparoskopske fenestracije bubrežnih cisti, predstavlja oblik minimalno invazivnog operativnog zahvata u okviru kojeg se vrši odstranjivanje jedne ili više cisti iz unutrašnjosti bubrega.

Savet u vezi izbora trenutka u kojem ćete dete izložiti gore navedenim i opisanim intervencijama koje se sprovode u cilju lečenja cisti na bubregu, potrebno je da potražite isključivo od lekara koji će detaljno pregledati dete i koji će precizno i pouzdano biti upućen u njegovo celokupno zdravstveno stanje, kao i u stanje kroz koje je izraženo prisustvo cisti.

Ciste na bubrezima kod odraslih

Za razliku od cisti na bubregu koje se javljaju kod dece, ciste na bubregu kod odraslih, nisu povezane sa prisustvom genetske predispozicije. Kada se pojave, ciste na bubrezima kod odraslih u ozbiljnoj meri mogu povećati rizik od nastanka i od razvoja veoma komplikovanih bubrežnih oboljenja. U pojedinim slučajevima ove ciste mogu čak i izazvati nastanak malignih promena na bubregu.

Ipak, to nije uvek slučaj i njihovo prisustvo ne treba da doživite kao razlog za paniku, ali svakako, ne smete da ih zanemarite i morate redovno da pratite njihovo stanje, kako bi ste samim tim pratili i stanje bubrega i kako bi ste sprečili posledice koje usled njihovog prisustva mogu da nastanu.

Praćenje stanja cisti na bubregu, obavlja se u okviru ultrazvučnog pregleda i ono što se preporučuje, jeste da se takav pregled ponavlja na svakih šest meseci, do godinu dana.

Simptomi cisti na bubregu kod odraslih

U poređenju sa simptomima cisti na bubregu kod dece, simptomi cisti na bubregu kod odraslih su uglavnom izraženi kroz blaži intenzitet i samim tim, mesecima, pa čak i godinama nakon pojave cisti, mogu ostati neprimećeni.

Onda kada se simptomi cisti na bubregu kod odraslih manifestuju, dolazi do pojave sledećih stanja, odnosno promena u organizmu:

– Javlja se bol u predelu bubrega, tačnije u slabinskom delu leđa (sa leve ili sa desne strane u zavisnosti od toga na kom bubregu je prisustvo cisti izraženo),

– Može se osetiti pritisak u regiji bubrega ili neposredno oko regije bubrega (takav osećaj, može nastati kao posledica uvećanja bubrežnog tkiva i kao posledica pritiskanja okolnog tkiva ili okolnih organa. Ono što je pritom jako važno napomenuti, jeste da vršenje takvog pritiska, ne može izazvati razvoj posledica koje bi se odrazile na funkciju okolnog tkiva ili na funkciju okolnih organa),

– Ukoliko nastupi značajno uvećanje bubrega, može se razviti bubrežna insuficijencija (slabost bubrega i to se može odraziti na otežanu, odnosno usporenu proizvodnju urina i na proređen ritam oslobađanja urina iz organizma),

– Stvara se pojačana sklonost ka nastanku i ka razvoju urinarnih infekcija,

– Može se javiti bol u gornjem delu abdomena (neposredno ispod nivoa dijafragme),

– Može doći do nastanka i do razvoja infekcije bubrega. Pritom, ukoliko dođe do nastanka i do razvoja takvog oblika infekcije, uglavnom dolazi i do razvoja povišene telesne temperature i do prisustva groznice,

– Može se razviti pojava hematurije (to je pojava krvi u sadržaju urina, koja nastaje kao posledica povišenih vrednosti eritrocita u urinu),

– Hipertenzija (povišen krvni pritisak). Iako je ustanovljena povezanost pojave hipertenzija sa prisustvom cisti na bubregu kod odraslih, u okviru medicinskih istraživanja, još uvek nije pouzdano dokazano zašto i na koji način se ova pojava dešava.

Uzroci nastanka cisti na bubregu kod odraslih

Kao što smo napomenuli, uzroci nastanka cisti na bubregu kod odraslih, nisu povezani sa prisustvom genetske predispozicije.

Naime, kako se smatra, do pojave cisti na bubregu kod odraslih, uglavnom dolazi usled slabljenja površinskog sloja bubrega. Slabljenje površinskog sloja bubrega, može nastupiti usled predhodno razvijene insuficijencije bubrega (slabosti bubrega) ili usled prisustva bilo kog oblika poremećaja funkcije bubrega.

Lečenje cisti na bubregu kod odraslih

Ukoliko se simptomi prisustva cisti na bubregu kod odraslih ne manifestuju ili ukoliko se manifestuju kroz blag intenzitet koji značajno ne utiče na kvalitet životnih aktivnosti, lečenju ove vrste bolesti, nije potrebno pristupati, već je potrebno samo redovno ultrazvučno pratiti stanje cisti i stanje bubrega.

Ukoliko su simptomi intenzivni i ukoliko na bilo koji način utiču na smanjenje kvaliteta životnih aktivnosti, lečenju se može pristupiti na neki od sledećih načina:

– Može se obaviti punkcija cisti: Punkcija cisti na bubregu kod odraslih, obavlja se na identičan način kao kod dece (takav način, predhodno je opisan kroz sadržaj ovog teksta),

– Može se obaviti laparoskopska fenestracija bubrežnih cisti (reč je o minimalno invazivnom operativnom zahvatu koji se baš kao i kod dece i kod odraslih sprovodi u cilju odstranjivanja cisti sa bubrega).

– Može se obavljati lečenje prirodnim putem: Lečenje cisti na bubregu prirodnim putem, obuhvata uglavnom primenu čajeva koji ispoljavaju pozitivno delovanje na proces lečenja ove vrste oboljenja i to kroz stimulisanje bubrežne funkcije i kroz smanjenje intenziteta simptoma koji se manifestuju.

Čaj za lečenje cisti na bubregu

Postoji nekoliko različitih vrsta čajeva koji su se pokazali i više puta dokazali kao delotvorni u procesu lečenja cisti na bubregu. Sa vama ćemo podeliti recept po kojem ćete moći da pripremite jedan od najefikasnijih čajeva koji ispoljavaju takav oblik delovanja.

Za pripremu takvog čaja, potrebno vam je:

– Jedna čajna kašika cveta biljke dan i noć,

– Jedna čajna kašika seckanih suvih listova oraha,

– Jedna čajna kašika čaja od valerijane,

– Jedna čajna kašika origana,

– Jedna čajna kašika čaja od pelina,

– Jedna čajna kašika čaja od dvozuba,

– Jedna čajna kašika čaja od kiseljaka,

– Četiri čajne kašike čaja od srčanika,

– Četiri čajne kašike cveta smilja,

– Četiri čajne kašike čaja od kičice,

– Četiri čajne kašike korena čička,

– Šest čajnih kašika čaja od kantariona.

Sve navedene sastojke sipajte u jednu činiju i dobro ih pomešajte, a zatim ih sipajte u papirnu kesu. Svake večeri, uzmite po tri čajne kašike ove čajne mešavine i tu količinu prelijte sa pola litra predhodno provrele vode. Kada ste prelili čajnu mešavinu provrelom vodom, poklopite je i ostavite je da odstoji 8 sati (preko noći). Ujutru, procedite čaj i podelite ga na dve jednake količine. Prvu polovinu čaja, popijte nakon doručka, a drugu polovinu posle večere.

Čajna mešavina u koju su uključene navedene količine biljnih vrsta, biće vam dovoljna za period od deset dana. Kada potrošite tu količinu, napravite je na isti način još dva puta i koristite je ukupno 30 dana. nakon 30 dana, napravite pauzu od 7 dana, a zatim ukoliko je potrebno ponovo počnite da pijete ovaj čaj.

Ukoliko ne budete u prilici da nabavite neki od navedenih sastojaka čaja, taj sastojak možete izostaviti jer to neće značajno uticati na lekovitost i na delotvornost čaja.

Ono što je važno da znate, jeste da upotreba ove vrste čaja (kao i upotreba brojnih drugih vrsta čajeva) nije prilagođena deci.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: